Kerala PSC LP/UP Assistant Online Mock Test 257
Kerala PSC LP/UP Assistant Online Mock Test 257

Kerala PSC LP/UP Assistant Online Mock Test 257

Kerala PSC LP/UP Assistant Online Mock Test 257

കൂടുതലറിയാൻ പ്ലസ് സിംബൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂക.

ദാദാഭായ് നവറോജി

 • ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്
 • “രസ് ഗോഫ്തർ’ (The Truth Teller) എന്ന ദ്വൈവാരികയുടെ പത്രാധിപർ
 • ‘വോയ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ’ എന്ന പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ
 • ഇന്ത്യയുടെ വന്ദ്യവയോധികൻ
 • ചോർച്ചാ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്
 • ബ്രിട്ടൺ ദാദാഭായ് നവറോജിയുടെ പേരിൽ പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തി
 • ചോർച്ചാ സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നവറോജി എഴുതിയ ഗ്രന്ഥം – പോവർട്ടി ആന്റ് അൺബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ

ദാരിദ്ര്യരേഖ നിർണയിക്കുന്നതിലെ അപാകത ചൂണ്ടികാട്ടിയ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ?

– അമർത്യസെൻ

സിന്ധുനദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേര് ?

– ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം

സിന്ധുനദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ?

– സിന്ധുവും അതിന്റെ പോഷക നദികളും അടങ്ങുന്ന പ്രദേശം

സിന്ധുനദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടെത്തിയ ആദ്യ കേന്ദ്രം ?

– ഹാരപ്പ

പാക്കിസ്ഥാനിലെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിൽ മോണ്ട്ഗോമറി ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സിന്ധുനദീതട കേന്ദ്രം ?

– ഹാരപ്പ

ഹാരപ്പ നിലനിന്നിരുന്ന നദീതീരം ?

– രവി

സിന്ധുനദീതട ജനത മൃതദേഹങ്ങൾ പെട്ടിയിൽ അടക്കം ചെയ്തിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവ് ലഭിച്ചത് ?

– ഹാരപ്പയിൽ നിന്ന്

ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രം ?

– ഭിരാന (ഹരിയാന)

ഏറ്റവും വലിയ സിന്ധുനദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രം ?

– രാഖിഗഡി

ഏറ്റവും ചെറിയ സിന്ധുനദീതട സംസ്കാര കേന്ദ്രം ?

– അലഹ്ഡിനോ

ലോകത്തിലെ ആദ്യ നാഗരിക സംസ്കാരമായി കണക്കാക്കുന്നത് ?

– മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം

മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്ന രാജ്യം ?

– ഇറാഖ്

മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ?

– രണ്ട് നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശം

യൂഫ്രട്ടീസ് -ട്രൈഗ്രീസ് നദികൾക്കിടയിൽ രൂപം കൊണ്ട സംസ്കാരം ?

– മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം

മെസപ്പൊട്ടേമിയയിലെ ആദ്യ സംസ്കാരം ?

– സുമേറിയൻ സംസ്കാരം

മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ ജനതയുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ?

– സിഗുറാത്തുകൾ

ജ്യാമിതീയ സമ്പ്രദായം കണ്ടുപിടിച്ചത് ?

– സുമേറിയൻ ജനത

‘സംസ്കാരത്തിന്റെ മുശ്’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

– മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം.

ഇറാഖ് അധിനിവേശത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ടത് ഏത് സംസ്കാരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ?

– മെസപ്പൊട്ടേമിയൻ

മെസപ്പൊട്ടേമിയക്കാരുടെ എഴുത്തുവിദ്യ അറിയപ്പെടുന്നത് ?

– ക്യൂണിഫോം

‘ക്യൂണിഫോം’ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ?

– ആപ്പ്

ക്യൂണിഫോം ലിപി വിശദീകരിച്ച ഗവേഷകൻ ?

– ഹെൻറി റാലിങ് സൺ

ക്യൂണിഫോം എന്ന വാക്ക് ഉത്ഭവിച്ചത് ?

– ലാറ്റിൻ വാക്കായ ക്യൂസിൽ നിന്ന്

ക്യൂണിഫോം ലിപി എഴുതിയിരുന്നത് ?

– കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള ഫലകത്തിൽ

ഈജിപ്റ്റുകാരുടെ എഴുത്ത് ലിപി ?

– ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ്

ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ്’ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ?

– പരിശുദ്ധമായ എഴുത്ത്

ചിഹ്നരൂപവും അക്ഷരരൂപവും കൂട്ടിച്ചേർത്ത ലിപി ?

– ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ്

നൈൽ നദീതീരത്തു നിന്നും ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിപി കണ്ടെത്തിയ ശില ?

– റോസെറ്റ

ഹൈറോഗ്ലി ഫിക്സ് ലിപി എഴുതിയിരുന്നത് ?

– വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ടാണ്

ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിപി വിശദീകരിച്ച ഫ്രഞ്ച് പുരാവസ്തു ഗവേഷകൻ ?

– ഷംപോലിയോ

ഈജിപ്റ്റിനെ ‘നൈൽ നദിയുടെ ദാനം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രകാരൻ ?

– ഹെറോഡോട്ടസ്

തൈക്കാട് അയ്യ

 • പന്തിഭോജനം ആരംഭിച്ച് സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ്
 • തൈക്കാട് അയ്യയെ ജനങ്ങൾ ബഹുമാന പൂർവ്വം വിളിച്ചിരുന്ന പേര് – സൂപ്രണ്ട് അയ്യ
 • ഏതൊരു യോഗിക്കും വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ നടത്താമെന്ന് വാദിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ
 • സവർണ്ണ വർഗ്ഗം അയ്യാഗുരുവിനെ അപഹസിച്ച് വിളിച്ചിരുന്ന പേര് – പാണ്ടി പറയൻ
 • തൈക്കാട് അയ്യയുടെ ശിഷ്യനായി തീർന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് – സ്വാതി തിരുനാൾ
 • തൈക്കാട് അയ്യയുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് സ്വാതിതിരുനാൾ വൈകുണ്ഡ സ്വാമിയെ ജയിലിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചത്
 • “ഗുരുവിന്റെ ഗുരു” എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ
 • ‘സദാനന്ദ സ്വാമി’ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ
 • ‘സാനഡു’ എന്ന ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ.
 • മനോൻമണീയം സുന്ദരൻപിള്ളയുടെ സഹായത്തോടെ തൈക്കാട് അയ്യ സ്ഥാപിച്ച ആത്മീയ കേന്ദ്രം – ശൈവപ്രകാശ സഭ (ചാല)
 • തൈക്കാട് അയ്യായുടെ പേരിലുള്ള ട്രസ്റ്റ് – അയ്യാമിഷൻ (തിരുവനന്തപുരം)
 • അയ്യാമിഷൻ രൂപം കൊണ്ട വർഷം – 1984
 • പ്രധാന കൃതികൾ: രാമായണം പാട്ട്, ബ്രഹ്‌മോത്തര രാമായണം സുന്ദരകാണ്ഡം, രാമായണം ബാലകാണ്ഡം, പഴനി വൈഭവം,  കാണ്ഡം, എന്റെ കാശിയാത്ര

വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി 

 • കേരള മുസ്ലീം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ്
 • മലയാളം, ഉറുദു, അറബിക്, സംസ്കൃതം, പേർഷ്യൻ തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിൽ പാണ്ഡിത്യം നേടിയിരുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ
 • അഖില തിരുവിതാംകൂർ മുസ്ലീം മഹാജന സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ
 • മുസ്ലീം സമൂഹത്തിലെ അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ പടപൊരുതി വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും നവീകരണത്തിനും വേണ്ടി ശ്രമിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ
 • അറബിഭാഷയുടെ പ്രചാരണത്തിനും, മുസ്ലീം പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്കുമായി പ്രവർത്തിച്ച നേതാവ്
 • തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ “ഇമാം അൽ മുസ്ലിഹിൻ” എന്ന പദവി ലഭിച്ച നവോത്ഥാനനായകൻ
 • ഒറ്റപ്പാലത്ത് വെച്ച് നടന്ന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുസ്ലീം നവോത്ഥാന നായകൻ
 • തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാറിന്റെ മുസ്ലീം ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിച്ചു
 • സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ
 • സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം അഞ്ചുതെങ്ങിൽ സ്ഥാപിതമായത് – 1905 ജനുവരി 19
 • സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച വർഷം -1907
 • സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ ആദ്യ എഡിറ്റർ – സി.പി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള
 • രാമകൃഷ്ണപിള്ള സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്ററായ വർഷം – 1906 ജനുവരി 17
 • സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ നിരോധിച്ച വർഷം – 1910
 • സ്വദേശാഭിമാനി വക്കം മൗലവി എന്ന കൃതി രചിച്ചത് – ഡോ. ജമാൽ മുഹമ്മദ്
 • വക്കം മൗലവി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് – കോഴിക്കോട്

ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല

 • ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്നത് – 1919 ഏപ്രിൽ 13
 • ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസർ – ജനറൽ റെജിനാൾഡ് ഡയർ
 • ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടക്കുമ്പോൾ പഞ്ചാബ് ഗവർണർ – മൈക്കിൾ, ഒ. ഡയർ
 • ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറായിരുന്ന മൈക്കിൾ. ഒ. ഡയറിനെ 1940 ൽ വധിച്ചത് – ഉദ്ദം സിംഗ്
 • ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് നിയമിച്ച കമ്മീഷൻ – ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ
 • ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഐ.എൻ.സി നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ തലവൻ – അബ്ബാസ് ത്യാബ്ജി
 • ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ രക്തസാക്ഷികളായവർക്കുള്ള സ്മാരകം – അമർജ്യോതി
 • ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് നൽകിയ ‘സർ’ പദവി ഉപേക്ഷിച്ചത് – രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ
 • ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വൈസ്രോയിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചത് – സർ.സി. ശങ്കരൻ നായർ
 • പ്ലാസിയുദ്ധം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് അടിത്തറയിട്ടെങ്കിൽ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സംഭവം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ അടിത്തറയിളക്കി – ഗാന്ധിജി

സവർണ്ണജാഥ

 • വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈക്കത്ത് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സംഘടിപ്പിച്ച ജാഥ.
 • മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ നേതൃത്വം നൽകി.
 • 1924 നവംബർ 1 നാണ് സവർണ്ണ ജാഥ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്.
 • ഗാന്ധിജിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സവർണ്ണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത്.
 • ഡോ.എം.ഇ. നായിഡുവിന്റെ നേതൃത്ത്വത്തിൽ നാഗർകോവിലിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ജാഥ നടത്തി.
 • സവർണ്ണ ജാഥയുടെ അവസാനം മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സേതുലക്ഷ്മിഭായിക്ക് നിവേദനം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

സിവിൽ നിയമ ലംഘന പ്രസ്ഥാനം

 • 1930 മാർച്ച് 12 ന് ഗാന്ധിജിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ 78 അനുയായികളും ഗുജറാത്തിലെ സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും 385 km (240 മൈലുകൾ) അകലെയുള്ള ദണ്ഡി കടപ്പുറത്തേക്ക് യാത്ര ആരംഭിക്കുകയും 1930 ഏപ്രിൽ 5 ന് അവിടെയെത്തുകയും ഏപ്രിൽ 6 ന് ഉപ്പുകുറുക്കി നിയമം ലംഘിക്കുകയും ചെയ്തു.
 • ഉപ്പ് സമരായുധമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഗാന്ധിജിയെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന്റെ നികുതി വരുമാനത്തിന്റെ അഞ്ചിൽ രണ്ടുഭാഗവും ഉപ്പിനുമേൽ ചുമത്തുന്ന നികുതിയായിരുന്നു. ദരിദ്രർക്ക് ഈ നികുതി വലിയ ഭാരമായിരുന്നു.
 • തദ്ദേശീയരായ ചെറുകിട ഉപ്പുൽപ്പാദകർക്കുമേൽ ഉപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി.
 • ഉപ്പിന്റെ വില മൂന്ന് മടങ്ങ് വർധിച്ചു. സാധാരണക്കാരെ ഉണർത്താൻ ഉതകുന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു ഉപ്പ് നികുതി എടുത്തു കളയുക എന്നത്.
 • വെൺമയുടെ ഒഴുകുന്ന നദി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് – ദണ്ഡിമാർച്ച്
 • ദണ്ഡിയാത്രയിൽ ഗാന്ധിജിയെ അനുഗമിച്ചിരുന്നവരിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും പങ്കെടുത്തവർ – സി. കൃഷ്ണൻ നായർ, ശങ്കരൻ എഴുത്തച്ഛൻ, രാഘവൻ പൊതുവാൾ
 • സ്ത്രീകൾ വലിയ അളവിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യത്തെ ദേശീയ സമരം – ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം
 • നിയമ ലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സ്ത്രീ കളെയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഗാന്ധിജിയെ നിർബന്ധിച്ച വനിത – കമലാദേവി ചതോപാദ്ധ്യയ
 • നിയമ ലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് അറസ്റ്റിലായ ആദ്യ വനിത – രുക്മിണി ലക്ഷ്മിപതി

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരം

 • ക്രിപ്സ് മിഷന്റെ പരാജയത്തെ തുടർന്ന് 1942 -ൽ കോൺഗ്രസ് ആരംഭിച്ച സമരം.
 • ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ അവസാനത്തെ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭം.
 • ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ പ്രസ്ഥാനം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് – ആഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി
 • ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗാന്ധിജിയുടെ ദിനപ്പത്രം – ഹരിജൻ
 • ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് – നെഹ്റു
 • ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമര കാലത്ത് സമാന്തര സർക്കാർ നിലവിൽ വന്നത് – ബല്ലിയ, സത്താറ, താംലൂക്ക്
 • ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കാലത്ത് മുസ്ലീംലീഗ് ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം – വിഭജിക്കുക, നാടുവിടുക
 • ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരനായകൻ – ജയപ്രകാശ് നാരായൺ
 • ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരനായിക – അരുണ അസഫലി

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്

 • 1885 ഡിസംബർ 28 നാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകൃതമായത്.
 • 1885 മുതൽ 1947 -ൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു.
 • ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി – അലൻ ഒക്ടേവിയൻ ഹ്യൂം
 • ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലിരുന്ന ഒരേ ഒരു മലയാളി – ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ
 • കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റായിരുന്നത് – ഹക്കിം അൽഖാൻ
 • ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് – ബോംബെയിലെ ഗോകുൽദാസ് തേജ് പാൽ കോളേജ്
 • ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധികൾ – 72
 • കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രമേയങ്ങൾ – 9
 • കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്ന ആദ്യ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ നഗരം – മദ്രാസ് (1887)
 • 1888 -ൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെതിരായി സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ രൂപീകരിച്ച സംഘടന – യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ പാട്രിയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ
 • 1889-ൽ ലണ്ടൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ശാഖയാണ് – “ബ്രിട്ടീഷ് കമ്മിറ്റി”.
 • ബ്രിട്ടീഷ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് – വില്യം വെഡ്ഡർബൺ
 • ബ്രിട്ടീഷ് കമ്മിറ്റി ലണ്ടനിൽ നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രം – ഇന്ത്യ
 • 1890 ലാണ് ‘ഇന്ത്യ’ പ്രസിദ്ധീകരണമാരംഭിച്ചത്.
 • കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായ വനിതകൾ : ആനിബസന്റ് (1917), സരോജിനി നായിഡു (1925), നെല്ലിസെൻ ഗുപ്ത (1933), ഇന്ദിരാഗാന്ധി (1959), സോണിയാഗാന്ധി (1998)
 • കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായ വിദേശികൾ : ജോർജ് യൂൾ (1888), വില്യം വെഡ്ഡർ ബേൺ (1889,1910), ആൽഫ്രഡ് വെബ് (1894), ഹെൻറി കോട്ടൺ (1904), ആനിബസന്റ് (1917), നെല്ലിസെൻ ഗുപ്ത (1933)
"There is no joy in possession without sharing". Share this page.

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *